Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet

Life-Check Sweden AB

Vi förstår att du bryr dig om hur din information används och delas. Och vi är mycket engagerade i att respektera din integritet - och för att skydda din privata information.

Denna sekretesspolicy beskriver informationen vi samlar om dig och hur den används i våra tjänster. Det förklarar också hur vi använder och delar informationen.

Genom att använda LifeChecks tjänster förstår du och godkänner att information hanteras enligt beskrivningen i detta dokument. Din användning av våra tjänster och eventuella tvister om integritet omfattas av denna policy och avtalet som du godkänner mellan oss, då du väljer att registrera dig på denna site. Inklusive dess tillämpliga begränsningar för skadestånd och tvistlösning.

Vi lagrar din personliga information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi behöver dina uppgifter för att skapa och underhålla ditt konto för LifeCheck-tjänster, det används också för oss för att stödja din användning av vår plattform. Denna data samlas in automatiskt från dig när du registrerar dig.

Vi samlar in följande kategorier av dina uppgifter: namn, person eller organisationsnummer, e-postadress, bostads- eller arbetsadress, telefonnummer. Vi samlar också in alla dina hälsodata, både för oss och för dig som vår kund att kunna se din egen utveckling över tiden.

Användning av information

Denna information används som en integrerad del av vår verksamhet. Vi använder denna information och din personliga information, för följande ändamål:

Den används för att ta del av tjänsten och att kommunicera med dig om våra tjänster, men också att svara på dina frågor och hantera ditt konto och skicka information som begärs.

När det gäller marknadsföring och reklam, som tillåts enligt gällande lag, kan vi också från tid till annan skicka dig e-post, posta eller ringa dig angående information om våra tjänster som kan vara av intresse.

För inriktning på innehåll och information som skickas eller visas till dig. För plats och anpassning med hjälp och instruktioner eller andra former av personalisering, när du använder tjänsten eller webbplatsen.

För bättre förståelse för hur du kan komma åt och använda LifeCheck, inte bara på individuell basis, men också på en aggregerad sådan, för att förbättra vår service och förbättra användarupplevelsen och för forskning och analys

När din information delas

Din information kommer inte att delas med icke-anslutna tredje parter för deras ändamål eller marknadsföring.

Vi delar bara din information i följande situationer:

Till våra affiliates

Vilket är tillåtet enligt gällande lag. Det innebär att vi kanske delar en del av din information med anknutna enheter som kan marknadsföra sina produkter och tjänster till dig. Men hur de använder din information styrs också av detta dokument.

Försäljningskanalspartner och distributörer

Vi kan också dela din information till utvalda enheter som fungerar för oss i marknadsföringsändamål, nyhetsdistributörer eller andra servicepartners. För marknadsföring av LifeCheck-tjänster eller produkter. Dessa utvalda partners är några och de är särskilt betrodda av oss.

Tjänsteleverantörer

Vi kan också dela din kontaktinformation med andra tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till dig, svara på dina önskemål eller kanske förse dig med de partnertjänster du har köpt från oss.

Vi kan också dela din information för följande ändamål:

Affärsöverföringar

Om vi ​​förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, om väsentligen alla våra tillgångar överförs till ett annat företag eller som en del av ett konkursförfarande, kan vi överföra den information vi har samlat in från dig till det andra företaget. Vi kan också överföra våra rättigheter enligt något kundavtal vi har med dig.

Som svar på rättsprocessen. Vi kan också avslöja den information vi samlar in från dig för att följa lagen, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller annan rättslig process, till exempel som svar på en domstolsorder eller en dom.

Att skydda oss och andra

Vi kan också avslöja den information vi samlar in från dig där vi anser att det är nödvändigt att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som medför eventuella hot mot någon persons säkerhet, överträdelser av avtalet eller denna policy, eller som bevis i rättegångar där vi är inblandade.

Samlad och anonym information

Vi kommer att dela aggregerad eller anonym information om användare med tredje part för forskning eller liknande.

Juridiska ändamål

Att tillämpa våra användarvillkor till exempel för att skydda vår Tjänstes säkerhet, enligt lag eller när vi anser att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter.

Rättslig grund för bearbetning

Vi har rättslig grund att samla, använda och dela din information. Du har också val om vår användning av din information enligt förklaringen nedan.

Vi samlar bara och bearbetar din information när vi har rättslig grund att göra det. Rättslig grund

 

Privacy Policy

We understand that you care about how your information is used and shared. And we’re very dedicated towards respecting your privacy – and to help protect your private information.

This Privacy Policy describes the information that we collect about you and how it’s used in our services. It also explains how we use and disclose the information.

By using LifeCheck’s services, you understand and agree that information will be handled as described in this document. Your use of our services, and any dispute over privacy is subject to this policy and the agreement signed between us. Including its applicable limitations on damages and the resolution of disputes.

We store your personal information to fulfill our contractual obligations to provide you with our services. We need your data to create and maintain your account on the LifeCheck services, it’s also used for us in order to support your use of our platform. This data is collected from you automatically on signup.

We collect the following categories of your data and information: name, person or organization’s number, email address, living or working address, phone number. We also collect all your health data, both for us and for you to as our client to be able to see your own progress over time.

Use of information
This information is used as an integral part of our business. We use this information, and your personal information, for the following purpose:

It’s used in order to bring the service to you, and to communicate with you about our services, but also to respond your questions and manage your account and send you information that’s being asked for.

With regards to marketing and advertising, as permitted by applicable law, we might also from time to time send you email, post, or call you, regarding information about our services that might be of interest.

For targeting the content and information that’s sent or displayed to you. For location, customization and personalization with help and instructions, or other forms of personalization, while using the service or website.

For better understanding of how you can access and use Life -Check, not only on an individual basis, but also on an aggregated such, to improve our service and improve the user experience and for research and analytics

When your information is shared

Your information is not going to be shared with non-affiliated third parties for their purposes or marketing.

We only share your information in these situations:

To Our Affiliates

Which is permitted by applicable law. This means that we might share some part of your information with affiliated entities which might market their products and services to you. But the way they use your information is also controlled by this document.

Sales channel partners and distributors

We might also share your information to selected entities that works for us in marketing purposes, newsletter distributors or other service partners. For marketing LifeCheck services or products. These selected partners are a few and they are particularly trusted by us.

Service Providers

We might also share your contact information with other third-party service providers for assisting us to provide services to you, responding your requests or maybe to provide you with the partner services you’ve bought from us.

We might also share your information for the following purpose:

Business Transfers

If we are acquired by or merged with another company, if substantially all of our assets are transferred to another company, or as part of a bankruptcy proceeding, we may transfer the information we have collected from you to the other company. We also may transfer our rights under any customer agreement we have with you.

In Response to Legal Process. We also may disclose the information we collect from you in order to comply with the law, a judicial proceeding, court order, or other legal process, such as in response to a court order or a subpoena.

To Protect Us and Others

We also may disclose the information we collect from you where we believe it is necessary to investigate, prevent, or take action regarding illegal activities, suspected fraud, situations involving potential threats to the safety of any person, violations of the Agreement or this Policy, or as evidence in litigation in which we are involved.

Aggregate and Anonymous Information

We will share aggregate or anonymous information about users with third parties for research or similar purposes.

Legal Purposes

To enforce our Terms of Use; for example, to protect the security of our Services, as required by law or when we believe that disclosure is necessary to protect our rights.

Legal Basis for Processing

We have legal basis to collect, use and share your information. You also have choices about our use of your information as explained further below.

We will only collect and process your information when we have legal basis to do so. Legal basis includes consent (where you have given consent), contract (where processing is necessary to fulfil contractual obligations (e.g. to provide you with the Services you have purchased)) and legitimate interest.

If you have any questions about the legal basis we use to process your information, please contact us.

Data retention

We keep your personal info when you use our Services or as needed to provide you the Services. This includes data you or others provided to us and data generated or inferred from your use of our Services. Your account and data related to your use of the Services, excluding anonymized data, will be deleted 6 months after the expiry of the Service agreement between us.

Security

We believe your data security should be taken seriously. We have done our best to protect your information from any unauthorized access or loss with implemented security features and procedures. You should however be aware that the transmission of information via the Internet is never completely secure. You should also take necessary steps to protect against unauthorized access to your password, phone, and computer by, among other things, signing off after using a shared computer, choosing a robust password that nobody else knows or can easily guess, and keeping your log-in and password private. We are not responsible for any lost, stolen, or compromised passwords or for any activity on your account via unauthorized password activity.

Transfers to countries that do not provide adequate level of protection

LifeCheck will be a global company and information that we collect from or about you within the European Economic Area (“EEA”) may be transferred across international borders and to countries outside of the EEA that do not have laws providing an adequate level of data protection. We as the Data Controller (or Data Exporter) will do our best to ensure that your information is protected no matter where it is transferred to. To ensure adequate protection we enter into Data Processing Agreements with our suppliers processing your information outside of the EEA. When necessary we utilize standard contract, clauses approved by the European Commission or rely on other legally-provided mechanisms (such as the EU-US or Swiss-US Privacy Shield) to ensure the adequate protection of your information.

Opting out of outreach from LifeCheck

We may send periodic promotional or informational emails to you. You may opt-out of such communications by following the opt-out instructions contained in the e-mail or by contacting us. If you opt-out of receiving emails about recommendations or other information we think may interest you, we may still send you e-mail about your account or any services you have requested or received from us.

Your rights as a data subject

You as a data subject have many possibilities to impact how your personal information is being processed.

You have the right to

  • Request access to your information we process
  • Request for your information to be deleted or for you to be forgotten (right to erasure)
  • Request us to correct or change your information. As a customer you may also do this by logging in to your account.
  • Limit restrict or object to our use of your information
  • Access your information and/or receive it in a machine-readable form
  • Subject to applicable law lodge a complaint with your local data protection authority or the Berlin Data Protection Authority, which is LifeCheck’s lead supervisory authority in the European Union.

Please note that if you request us to remove your information, we may retain some of the information for specific reasons, such as to resolve disputes, troubleshoot problems, and as required by law. Furthermore, some information is never completely removed from our databases because of technical constraints and the fact that we regularly back up our systems. Therefore, not all of your personal information will ever be completely removed from our databases.

Identity and contact details of the Data Controller

The service contract signed between us and you include the details of which LifeCheck entity is the Data Controller of your information. You will find further contact details in your contract or here.

If you have any questions about this policy or the use of your personal information, you are always welcome to contact us. You will also reach our Data Protection Officer at the same address.

Changes to the Privacy Policy

We may change this Privacy Policy from time to time due to changed or updated legislation and/or business standards. All changes to this Privacy Policy are posted on this page and we encourage you to review our Privacy Policy regularly to stay informed.