ALLMÄNA AVTALSVILLKOR

– Abonnemangsvillkor

Detta är vad som gäller när en juridisk person tecknar avtal för LifeCheck tjänster.

Avtalad tjänst
LifeCheck är en tjänst där slutanvändaren kan bevaka vad som sägs i talad media, det vill säga podcasts, radio, tv och Youtube. Klienten/Kunden kan välja vilka sökord den vill bevaka och söka efter. För att använda LifeCheck behöver ingen mjukvara installeras lokalt på enheten där tjänsten används. Tjänsten nås genom en vanlig webb-bläddrare exempelvis Chrome eller Safari.

Upphovsrätt
Upphovs- och äganderätt till den bakomliggande källkoden ägs av LifeCheck. Ingen del av hur tjänsten fungerar får analyseras av användaren/kunden.

Tillgänglighet
LifeCheck är tillgängligt dygnet runt och hela tiden. Drift kan pausas när som helst för underhåll eller andra åtgärder. Fel åtgärdas så snart vi har möjlighet att göra detta.

– Support

För hjälp med hur tjänsten används från ett tekniskt perspektiv kan du kontakta oss. Abonnemangsform och bindningstid samt ansvarsbegränsning avtalas separat vid köp av tjänsten.

Tvist
Vid tvist gällande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.

GDRP

Är LifeCheck GDPR-anpassat?

Enligt våra konsultationer och research bedömer vi att tjänsten är GDPR-anpassad. Vi sparar den anonymiserade grunddata som varje klient genomgår i form av hälsosammanställning/amnes, handlingsplan och slutresultat; helt anonyma data som enbart är baserad på kön, åldersgrupp, regional plats.

Kan jag begära ut samtliga personuppgifter som lagrats om mig som kund?

Javisst, det går bra att kontakta oss så skickar vi dig dina uppgifter. Du kan även begära att få all din data raderad.

Hur ser sambandet ut mellan LifeCheck och klienten?

Klienten är personuppgiftsansvarig (data controller) för den information som lagras i tjänsten, medan LifeCheck är Personuppgiftsbiträde (data processor).

SEKRETESSPOLICY

Vi förstår att du bryr dig om hur din information används och delas. Och vi är mycket engagerade i att respektera din integritet – och för att skydda din privata information.

Denna sekretesspolicy beskriver informationen vi samlar om dig och hur den används i våra tjänster. Det förklarar också hur vi använder och delar informationen.

Genom att använda LifeChecks tjänster förstår du och godkänner att information hanteras enligt beskrivningen i detta dokument. Din användning av våra tjänster och eventuella tvister om integritet omfattas av denna policy och avtalet som du godkänner mellan oss, då du väljer att registrera dig på denna site. Inklusive dess tillämpliga begränsningar för skadestånd och tvistlösning.

Vi lagrar din personliga information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi behöver dina uppgifter för att skapa och underhålla ditt konto för LifeCheck-tjänster, det används också för oss för att stödja din användning av vår plattform. Denna data samlas in automatiskt från dig när du registrerar dig.

Vi samlar in följande kategorier av dina uppgifter: namn, person eller organisationsnummer, e-postadress, bostads- eller arbetsadress, telefonnummer. Vi samlar också in alla dina hälsodata, både för oss och för dig som vår kund att kunna se din egen utveckling över tiden.

Användning av information
Denna information används som en integrerad del av vår verksamhet. Vi använder denna information och din personliga information, för följande ändamål:
Den används för att ta del av tjänsten och att kommunicera med dig om våra tjänster, men också att svara på dina frågor och hantera ditt konto och skicka information som begärs.

När det gäller marknadsföring och reklam, som tillåts enligt gällande lag, kan vi också från tid till annan skicka dig e-post, posta eller ringa dig angående information om våra tjänster som kan vara av intresse.

För inriktning på innehåll och information som skickas eller visas till dig. För plats och anpassning med hjälp och instruktioner eller andra former av personalisering, när du använder tjänsten eller webbplatsen.

För bättre förståelse för hur du kan komma åt och använda LifeCheck, inte bara på individuell basis, men också på en aggregerad sådan, för att förbättra vår service och förbättra användarupplevelsen och för forskning och analys.

När din information delas
Din information kommer inte att delas med icke-anslutna tredje parter för deras ändamål eller marknadsföring.

Vi delar bara din information i följande situationer:
Till våra affiliates
Vilket är tillåtet enligt gällande lag. Det innebär att vi kanske delar en del av din information med anknutna enheter som kan marknadsföra sina produkter och tjänster till dig. Men hur de använder din information styrs också av detta dokument.

Till försäljningskanalspartner och distributörer
Vi kan också dela din information till utvalda enheter som fungerar för oss i marknadsföringsändamål, nyhetsdistributörer eller andra servicepartners. För marknadsföring av LifeCheck-tjänster eller produkter. Dessa utvalda partners är några och de är särskilt betrodda av oss.

Till tjänsteleverantörer
Vi kan också dela din kontaktinformation med andra tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till dig, svara på dina önskemål eller kanske förse dig med de partnertjänster du har köpt från oss.

I samband med affärsöverföringar
Om vi ​​förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, om väsentligen alla våra tillgångar överförs till ett annat företag eller som en del av ett konkursförfarande, kan vi överföra den information vi har samlat in från dig till det andra företaget. Vi kan också överföra våra rättigheter enligt något kundavtal vi har med dig.

Som svar på rättsprocessen.
Vi kan också avslöja den information vi samlar in från dig för att följa lagen, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller annan rättslig process, till exempel som svar på en domstolsorder eller en dom.


Att skydda oss och andra
Vi kan också avslöja den information vi samlar in från dig där vi anser att det är nödvändigt att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som medför eventuella hot mot någon persons säkerhet, överträdelser av avtalet eller denna policy, eller som bevis i rättegångar där vi är inblandade.

Samlad och anonym information
Vi kommer att dela aggregerad eller anonym information om användare med tredje part för forskning eller liknande.

Juridiska ändamål
Att tillämpa våra användarvillkor till exempel för att skydda vår Tjänstens säkerhet, enligt lag eller när vi anser att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter.

Rättslig grund för bearbetning
Vi har rättslig grund att samla, använda och dela din information. Du har också val om vår användning av din information enligt förklaringen nedan.